Prayers/Bønner

Prayers in English and Norwegian

The Lord's Prayer
Our Father in heaven,
Hallowed be your name, your kingdom come,
your will be done, on earth as in heaven,
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial and deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever, Amen.

 

 

Herrens Bønn
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

 

Table Prayer
In Jesus' name we go to the table
To eat and drink at your Word
You, God, to honor, We, to receive,
So we receive food in Jesus' name.
Amen.
Bordvers
I Jesus navn går vi til bords
og spiser, drikker på ditt ord.
Deg, Gud til ære, oss til gavn,
Så får vi mat i Jesu navn.
Amen.

The Apostles' Creed

I believe in God, the Father almighty,
creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of
the Holy Spirit and born of the virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into hell. On the third day
he rose again.  He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the
Father.  He will come again
to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the holy
catholic Church, the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.


Den Apostoliske Trobekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår
Herre, som ble unnfunget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Marie,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet, for ned til dødskriket,
stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders
høyre hånd, skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige
Ånd, en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv. Amen.

 

 Children's Morning Prayer

God who loves us little children dear,
look to me who is so little!
Help me this day to be
kind and good, to God's glory!

 

 Morgenbønn

Gud som har oss småbarn kjær,
se til meg som liten er!
Hjelp meg denne dag å være
snill og god, deg Gud til ære!

Children's Evening Prayer

Dear God, I have it good!
Thank you for all that I have received!
You are good, you love me,
Dear God, never go away from me!
Watch over the small and the big!
God bless father and mother!

Aftenbønn

Kjære Gud jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått!
Du er god, du holder av meg,
Kjære Gud, gå aldri fra meg!
Pass på liten og på stor!
Gud bevare far og mor!

Join Us

 

Sundays -

Virtual Worship

9:00 am

English Service

11:00 am

Norwegian Service 

Language & Culture

Mindekirken Norwegian Language and Culture Program

Now offering online classes for 2021!

Den Norske Klubben

Den Norske Klubben


Now online! For kids 6-10 years old every other Sunday.
Click here to register

We have 15 guests and no members online